آرشیو برچسب ها: ۹ سالگی

شعر «به سن تکلیف رسیده ام من»

به سن تکلیف
رسیده ام من
به شکر خدا
فهمیده ام من
📿🕋😇
خوشا به حالم
با این سعادت
می گیرم امسال
جشن عبادت
📿🕋😇
عبادت من
چه دلنشین است
نماز مومن
ستون دین است
📿🕋😇
بیزارم از بد ،
من خوب هستم
نزد خداوند
محبوب هستم
📿🕋😇
جشن عبادت
فرخنده بادا
دینم اسلام
پاینده بادا
🎉🎈🎉🎈🎉🎈🎉
@ShadihayeMazhabi_ir

شعر «چادر نماز»

بوی بهار دارد
چادرنماز مادر
در دستهای او هست
یک جانماز دیگر
✨✨✨✨✨✨✨
صدها ستاره امشب
مهمان خانه ماست
امشب تمام خانه
در انتظار فرداست
✨✨✨✨✨✨✨
پرشور و شاد همچون
پروانه می پرم من
چون تا طلوع خورشید
نه ساله ای شدم من
🎉🎈🎉🎈🎉
@ShadihayeMazhabi_ir

شعر «۹ ساله هستم من»

من غنچه ای بودم
یک غنــچه خوشرو

حالا گـــلی هستم
یک نوگــل خوشبو

من بچـــه ای بودم
حالا بــــــزرگم من

حجاب به سر دارم
زیرا بـــــــزرگم من

نــُه ساله هستم من
بــر مـــن مبارکباد

گوید خــــــدای من
با من ســـخن دیگر

گردیـــده از امروز
او آشنـــــــــای من

من بنــده اش هستم
او هم خــــدای من

نه ساله هستم من
بر من مبارکباد

ای آفــریــنــنــده
ای خــالـق یکــــتا

من را بــه راه راست
تـــو آشنا فرما

🎉🎈🎉🎈🎉
@ShadihayeMazhabi_ir